Informace a návody

Dodržování daňových předpisů a DPH

Podpora dodržování daňových předpisů a DPH

1.      Všeobecné:

a)       Doporučujeme, aby si všichni tvůrci vyhledali profesionální radu, abyste se ujistili, že dodržujete místní daňová a DPH pravidla, a to na základě vašich individuálních okolností.

b)      Používáním EroticPlanet jako tvůrce se zaručujete (což znamená, že dáváte právně vymahatelný slib), že jste nahlásili a v budoucnu budete hlásit příjem všech plateb, které vám byly provedeny v souvislosti s vaším používáním EroticPlanet, příslušnému daňovému úřadu, jak to vyžaduje zákon.

c)      Používáním EroticPlanet jako tvůrce zaručujete (což znamená, že dáváte právně vymahatelný slib), že budete vždy dodržovat všechny zákony a předpisy týkající se daní, které se na vás vztahují. Pokud kdykoli, když máte účet EroticPlanet, dojde ve vztahu k vám k jakémukoli daňovému nedodržení (včetně toho, že neoznámíte příjmy nebo vám bude uložena jakákoli pokuta nebo úrok související s daní) nebo dojde k soudnímu sporu, je proti vám zahájeno šetření nebo vyšetřování, které je v souvislosti s jakýmkoli nedodržením daňových předpisů nebo k němu může vést, souhlasíte s tím, že:

I.      Nám to oznámíte e-mailem na admin@eroticplanet.cz do 7 dnů od výskytu nesouladu daně nebo zahájení soudního sporu, dotazu nebo vyšetřování (podle situace); a

II.     neprodleně nám poskytnete informace na adresu admin@eroticplanet.cz s:

III.    podrobnosti o krocích, které podnikáte k řešení výskytu nesouladu s daní a k zabránění opakování, spolu s případnými polehčujícími faktory, které považujete za relevantní; a

IV.     další informace v souvislosti s výskytem daňového nedodržení, které můžeme rozumně požadovat.

d)      Aby se předešlo pochybnostem, odpovídáte za své vlastní daňové záležitosti a my nejsme zodpovědní za to, abychom vám radili ve vašich daňových záležitostech a neneseme odpovědnost za žádné obecné informace poskytované na EroticPlanet, pokud jde o daně, a neponeseme odpovědnost za jakékoli nezaplacení daně ze strany tvůrců.

e)      Vyhrazujeme si právo zavřít váš účet na EroticPlanet, pokud budeme upozorněni na jakékoli vaše nedodržení daňových předpisů nebo se o něm dozvíme.

f)       Souhlasíte s tím, že budete uchovávat kopie všech faktur s DPH a přiznání k DPH v souvislosti s vašimi příjmy od EroticPlanet a poskytnete nám kopie takových dokumentů do 14 dnů od naší písemné žádosti. Pro vyloučení pochybností je vaší povinností dodržovat všechna ustanovení právních předpisů o DPH a pořizovat, dávat, získávat, udržovat a uchovávat přesné, úplné a aktuální záznamy, faktury, účty a další dokumenty požadované pro účely zákonu o DPH.

g)       Pokud jste tvůrcem, který není povinen se registrovat k DPH, měli byste sledovat úroveň zdanitelných prodejů, které provádíte (včetně všech plateb za doporučení), abyste se ujistili, že jste nepřekročili hranici pro registraci DPH. Je tedy vaší povinností jako osoby povinné k dani sledovat, zda jste nepřekročili hranici pro registraci k DPH.

h)      Výdělky, které Tvůrci získávají z jiných zdrojů příjmu, nesledujeme. Budeme však sledovat roční výdělky tvůrců na naší platformě, a pokud ještě nejste plátci DPH a vaše výdělky překračují hranici pro registraci k DPH, obdržíte od nás oznámení s žádostí o registraci k DPH. Pokud obdržíte takové oznámení o registraci k DPH, souhlasíte s tím, že se co nejdříve zaregistrujete k DPH a zašlete nám své registrační číslo pro DPH na admin@eroticplanet.cz do 6 týdnů od takového oznámení. Pokud tak neučiníte, může být váš účet na EroticPlanet uzavřen. Zároveň pokud jste fyzická osoba nepodnikatel, budeme sledovat roční výdělky a pravidelnost výdělků, aby se jednalo o zákonnou nahodilou činnost.

i)   EroticPlanet je neplátce DPH.

 

Poslední aktualizace: 15.6.2022