Podmínky použití

Provozní a obchodní podmínky (dále jen POP)

POJMY

Web
Web, na kterém se nacházíte eroticplanet.cz

Aplikace
Mobilní aplikace (Android), prostřednictvím které lze používat web eroticplanet.cz

Uživatel, osobní údaje 
Uživatel je osoba používající web a/nebo aplikace, která dovršila věku 18 let. Osobám pod tuto věkovou hranici je použití webu/aplikace zakázáno. K používání webu/aplikace v celém jeho rozsahu je nezbytné, aby uživatel udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen OÚ); po udělení tohoto souhlasu se stává tzv. Subjektem osobních údajů. OÚ je jakákoliv informace, s pomocí níž lze přímo nebo nepřímo uživatele identifikovat, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo, IP adresa, cookies apod.

Správce
Provozovatel webu/aplikace - Renáta Hálová, se sídlem provozovny: Slovenská 2942/33, Karviná 733 01, IČ: 73958565, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku, email: admin@eroticplanet.cz (dále jen „správce“), kterému jako uživatel udělujete výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním Vašich OÚ dle níže uvedených podmínek.

Cookies
Správce používá na webu cookies - malé datové soubory uložené dočasně v prohlížeči nebo zařízení uživatele. Cookies slouží k identifikaci a nastavení uživatele, přizpůsobení zobrazení webu dle zařízení uživatele, zobrazení cílené reklamy a měření její účinnosti, sběru informací o používání webu uživatelem, sledování návštěvnosti webu a k propojení se sociálními sítěmi včetně automatického přihlášení či zajištění funkce tlačítka apod. Uživatel může cookies kdykoli smazat v nastavení prohlížeče uživatele. Po smazání cookies uživatel nebude přihlášen automaticky, bude se muset opět přihlásit.

ČLÁNEK II - PROVOZNÍ PODMÍNKY

Uživatel webu je plně zodpovědný za dodržování těchto POP a je povinen se jimi řídit. Pokud uživatel s POP nesouhlasí, neměl by web používat. Uživatel souhlasem s POP akceptuje veškerá jejich ustanovení. Bez souhlasu s POP není uživateli dovolena registrace ani vkládání jakýchkoli dat. Při registraci či vkládání dat je uživatel povinen uvést minimálně platnou emailovou adresu, heslo a popř. další pravdivé údaje požadované správcem

Správce doporučuje uživateli používat nejnovější technologie, tzn. poslední verzi prohlížeče, operačního systému apod. V opačném případě správce negarantuje uživateli plnohodnotný provoz webu/aplikace.

V rámci provozu webu/aplikace umožňuje správce uživatelům přístup k webu, dále možnost vkládat na web textové, obrazové a zvukové informace (dále jen data), web tato data může zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo jinak s nimi dále pracovat. Správce je oprávněn, bez souhlasu uživatele čí jeho předchozího upozornění, web/aplikace jakkoli upravovat nebo inovovat. Správce není nijak zodpovědný za činnost uživatele na webu ani za způsob jak web používá, veškerá zodpovědnost je na straně uživatele.

Pro data, která uživatel na web vkládá, platí určité pokyny a omezení: je zakázáno vkládat data chráněná autorským zákonem, bez toho aniž by uživatel disponoval k datům právy umožňujícímu dané použití, je zakázáno vkládat URL odkazy na jiné komerční internetové služby, není-li výslovně správcem uvedeno jinak, je zakázáno vytvářet duplicitní registrace - tzv. „identity“, tedy stav kdy se za více on-line registracemi prokazatelně ukrývá jedna a tatáž osoba. Uživatel výslovně prohlašuje, že seznamovací/komunitní web/aplikace nepoužije k jakýmkoli obchodním účelům nebo praktikám, které odporují zákonům České republiky či Evropské Unie. Ostatní pokyny týkající se používání webu/aplikace jsou zveřejněny přímo na příslušných stránkách webu/aplikace. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat. Správce si vyhrazuje právo na smazání dat nebo přesun dat, profilu či inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie/oblast/zaměření neodpovídá vloženým datům. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že data, která na web vloží, mohou být zobrazena, přečtena, zpracována či jinak použita třetí osobou.

Je zakázáno sdílení fotografií s rasistickými a urážlivými motivy, fotografie opovrhující jinými lidmi a fotografie obsahující reklamu či loga firem.

Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby z webu získané, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat web k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto POP.

Uživatel nesmí web/aplikace využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci webu, nebo jakkoli omezovat, poškozovat či urážet jiné uživatele. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se webu/aplikace, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo prostřednictvím webu/aplikace poskytnuty.

Pro přístup k webu a jeho používání je rovněž zakázáno skrývat identitu počítače, na kterém uživatel web používá, pomocí software, služby či funkce prohlížeče, které umožňují skrývání identity. Při porušení tohoto ustanovení si správce vyhrazuje právo znemožnit uživateli přístup k webu či omezit používání aplikace.

Uživatel se zavazuje, že své přihlašovací údaje k webu/aplikaci neposkytne třetí osobě. V opačném případě si je vědom, že mohou být zneužity a v této souvislosti si je také vědom rizik z toho pro něj vyplývajících. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů a s tím spojenými neoprávněnými zásahy třetích osob. 

Uživatel tímto uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zasíláním emailů na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Emaily zasílané uživateli mohou mít informační, reklamní nebo obchodní charakter. Souhlasem s těmito POP, uživatel tyto aktivity ze strany správce nepovažuje za spam. Nesouhlas se zasíláním těchto emailů, může uživatel oznámit správci prostřednictvím služby „KONTAKTUJ NÁS“ uvedené v patičce webu.

Uživatel bere na vědomí, že web může zahrnovat propojení na ostatní weby provozované správcem nebo na jiné weby, které zabezpečují různé funkce jako např. zobrazování reklamy, měření návštěvnosti apod. V případě, že propojené weby nejsou kontrolovány správcem, není tento za tyto propojené weby nijak zodpovědný.

Uživatel dále bere na vědomí, že na webu/aplikaci jsou zobrazovány reklamy zobrazované správcem, reklamními systémy či třetími stranami. Uživatel také bere na vědomí, že reklamní systémy mohou používat informace o návštěvách reklam ze strany uživatele k cílení reklamy či nabídek zboží nebo služeb.

Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním webu/aplikace nebo nemožnosti tyto používat nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování provozu webu/aplikace může dojít k výpadku, a také že může dojít ke ztrátě dat. Správce v těchto případech nenese žádnou odpovědnost.

Správce si vyhrazuje právo a uživatel je bere na vědomí, že jestliže uživatel nebude web využívat po dobu více než 6 měsíců, může být uživateli jeho registrace na webu ukončena, veškerá jeho data pak budou odstraněna.  

EroticPlanet nabízí možnost seznámení, bez ohledu na to, kde jste. To lze provést pomocí mobilního telefonu, stolního počítače nebo stažením aplikace, která vám umožní sdílet vaši polohu s ostatními uživateli. Když používáte mobilní telefon nebo stolní počítač, shromažďujeme informace o přístupových bodech WiFi a další informace o poloze, o vaší zeměpisné délce a šířce. Tyto informace nám pomáhají identifikovat vaši fyzickou polohu, takže ji lze zobrazit a sdílet s ostatními členy, kteří se rozhodnou prohlížet uživatele v okolí. Pokud jste povolili služby určování polohy, ale chcete je vypnout, můžete tak učinit na webu EroticPlanet - na stránce: „Uživatelé v okolí“ nebo „Nastavení zabezpečení - Soukromí“.

Jak moderujeme a ověřujeme fotografie:
Používáme kombinace automatizovaných systémů a týmu moderátorů k monitorování a kontrole obsahu účtů a zpráv, který by naznačoval porušování našich podmínek použití a také pravidel chování. Pokud tato pravidla nebudete respektovat, moderátor nebo systém může přístup k vašemu účtu na EroticPlanet omezit, trvale odstranit, nebo nechat vynutit ověření identity. Pokud s ověřením identity nesouhlasíte, bude Váš učet automaticky odstraněn během krátké doby. Pokud si přejete účet odstranit ihned, napište požadavek na admin@eroticplanet.cz

 

ČLÁNEK III - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti správce a uživatele při používání webu/aplikace a úhradě poplatků (dále jen poplatek) spojených s používáními webu/aplikace uživatelem. 

Registrace, přihlášení
Uživatel se na web registruje/přihlašuje prostřednictvím webové stránky k tomuto určené nebo aplikace; registrace/ přihlášení je zdarma. Správce si vyhrazuje právo uživatele nezaregistrovat nebo registraci zrušit, takové rozhodnutí není povinen nijak zdůvodňovat.

Registrací uživatel vyslovuje dobrovolný a výslovný souhlas s těmito POP včetně zpracování OÚ.

Placené služby
Některé služby webu jsou zpoplatněny. Použití těchto služeb je dobrovolné a záleží pouze na uživateli, zda služby využije či nikoli. Popis, cenové podmínky a návod k placeným službám jsou uvedeny na příslušných stránkách webu, tyto informace jsou uživateli dostupné před aktivací placené služby. Uživatel je před aktivací této služby/služeb vždy upozorněn na to, že daná služba je zpoplatněna. Na místě zpoplatnění služby je uveden ceník a dostupné platební metody, ceny jsou vždy uváděny včetně DPH. Je zde také možnost kontaktovat správce nebo zadat žádost o reklamaci/vrácení peněz prostřednictvím formuláře „KONTAKTUJ NÁS“.

V případě úhrady prostřednictvím webových stránek, je platba možná prostřednictvím české platební brány PAYS, která umožňuje platbu bankovním převodem, SMS nebo platební kartou - máte-li povoleno provádět nákupy přes Internet.

Úhradou služby vzniká právní vztah mezi uživatelem a správcem. Po zaplacení všech poplatků spojených s úhradou služby, se správce zavazuje zprovoznit služby bez zbytečného odkladu. Uživatel nemá nárok na zprovoznění služby/služeb dříve, než bude provedena úhrada poplatků v plné výši.

Správce nenese žádnou odpovědnost za případné náklady uživatele spojené s úhradou vyplývající ze smluvního vztahu uživatele a jeho mobilním operátorem nebo bankou, která uživateli platební kartu vydala, případně která vede pro uživatele bankovní účet, jejichž prostřednictvím úhradu provedl.

Zakoupením placené služby nevzniká Uživateli nárok na jakékoliv další služby mimo rámec zakoupené služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit ceny placených služeb. Změna ceny se však nedotkne již zakoupených služeb Uživatelem.

Z placených služeb odvede Provozovatel řádně DPH, Provozovatel vystaví na žádost Uživatele daňový doklad. Daňový doklad je zasílán emailem.

V případě zjištění podvodných finančních transakcí při dobíjení kreditu bude uživateli profil ihned zrušen bez možnosti náhrady.

Odstoupení 

Uživatel má nárok na navrácení celé hodnoty zakoupené služby za dané období v případě výpadku služeb Serveru po dobu delší než 10% z doby platnosti dané služby nebo v případě nefunkčnosti služby. Tato možnost se netýká výpadku internetové konektivity mezi Uživatelem a Serverem. Reklamaci je však zapotřebí uplatnit do 3 dnů od počátku platnosti služby.
Reklamaci služeb nebo dobíjení kreditu řeší Provozovatel výhradně na emailové adrese admin@eroticplanet.cz. Hodnota reklamované služby je v případě oprávněné reklamace přičtena zpět na interní účet, a to v původní hodnotě služby.

Uživatel může požádat Provozovatele o navrácení nevyčerpaného zůstatku interního účtu, který si Uživatel sám dobil. Prostředky jsou navráceny stejnou cestou, kterou byly na účet dobity (např. převodem, platební kartou). Pokud to není možné, rozhoduje o způsobu navrácení Provozovatel po dohodě s Uživatelem. Za navrácení je odečten manipulační poplatek 30,- Kč.
Uživateli nebudou navráceny prostředky za již nakoupené a nevyužité služby a to jak při zrušení Profilu Uživatelem, tak zrušení Profilu Provozovatelem.

Reklamační řád 
Veškeré reklamace se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.

Správce nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručeno potvrzení registrace z důvodů spočívajících na straně uživatele, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení doručit uživateli zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.)

 

ČLÁNEK IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce je oprávněn, v případě porušení některého z ustanovení těchto POP uživatelem, zrušit uživateli registraci, event. zablokovat jeho IP adresu apod. V takovém případě nevzniká uživateli žádný nárok na náhradu případných škod, vrácení nebo náhradu uhrazených poplatků či kompenzace uhrazených služeb.

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto POP neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto POP, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Správce je oprávněn tyto POP kdykoliv změnit, o případné změně bude uživatele informovat na webu. Uživatel, v případě, že se změnou nesouhlasí, má právo změny POP odmítnout a registraci či smluvní vztah ukončit s tím, že výpovědní doba uplyne posledním dnem předcházející den, ve kterém nabyly účinnosti změny POP. Pokud uživatel registraci či smluvní vztah neukončí/nevypoví a nebo čerpá služby za účinnosti nové úpravy, má se za to, že se změnou vyjádřil souhlas. POP vstupují v platnost jejich zveřejněním.

Veškerá ustanovení těchto POP a eventuální smluvní vztah mezi uživatelem a správcem se řídí právním řádem České republiky.

V případě vzniku právního vztahu mezi správcem a uživatelem, tvoří tyto POP nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi správcem a uživatelem a uživatel úhradou poplatku současně stvrzuje, že se s těmito POP seznámil, a že je výslovně bere na vědomí a souhlasí s nimi, a že tyto POP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a správcem.

Podmínky jsou platné od 16.9.2021